Budweiser Budvar - blue merle pes, majitel: Patrycja Ka (Polsko)